CAMPUS 2023

0,00

 • DADES DEL JUGADOR


  DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@
  ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
  • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic.

   

  • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, en targeta de crèdit, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.

   

  • En cas que, per causes de força major degut a la emergència sanitaria, o per normativa dictada per l'autoritat competent, no es pugui realitzar l'activitat. El club reemborsarà de forma immediata els imports que corresponguin als torns contractats, més els drets d'inscripció.
  • Uns dies abans de l'inici de l'activitat, es remetran detalls de les mesures de seguretat implementades en el moment vigent.
  • No s'acceptaran inscripcions amb pagaments a crèdit (APLAZAME), que acabin més enllà del final de l'activitat contractada (límit de liquidació de la operació de crèdit 20 d'agost de 2020).
  ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

  La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

  El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

  Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

  ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

  Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

  ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

  Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat.

  Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

Categoria:
×