Condicions generals de contractació de serveis i productes

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web https://oficinavirtual.uesitges.cat, propietat de Unió Esportiva Sitges, d’ara endavant PRESTADOR. L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI: Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat. És una persona amb capacitat suficient per a contractar. Assumeix totes les obligacions aquí disposades. Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR. El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació..

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és Unió Esportiva Sitges, amb domicili social Avgda. Port d’Aiguadolç, s/n. 08870 Sitges (Barcelona), NIF G58307992 i amb telèfon d’atenció al client / usuari (+34) 93 8944106.. I d’una altra, l’USUARI, identificat a través del formulari habilitat per a obtenir els detalls de facturació i/o registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als serveis oferts pel PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la incorporació de les seves dades personals. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web. L’USUARI s’identificarà a través del formulari habilitat per a obtenir els detalls de facturació, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat. Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos: 1. Clàusules generals de contractació.
2. Selecció de servei contractat.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
10. Procés de compra.
11. Garanties aplicables.
12. Garanties i devolucions.
13. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit per PRESTADOR.

2. SELECCIÓ DEL SERVEI

El PRESTADOR no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament. El servei es durà a terme en les dates i condicions descrites en el servei concret contractat per l’USUARI. El producte parteix d’uns serveis bàsics paquetizados a partir dels quals l’USUARI podrà afegir serveis extra a la seva voluntat, cada servei extra seleccionat elevarà el preu del servei. Una vegada contractat el servei, no es permet la baixa d’aquest.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei, tant en manera en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de contractació del servei, per a la devolució d’aquest.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se quan siguin serveis personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:
Unió Esportiva Sitges,

Avgda. Port d’Aiguadolç, s/n 
08870 Sitges (Barcelona)


Teléfono: (+34) 93 894 41 06


Mail: secretaria@uesitges.cat

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major

6. COMPETENCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda. Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera. L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L'OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals. Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Unió Esportiva Sitges o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran. Donats els continus avanços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts..

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables, en el seu cas. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al servei adquirit. Els preus aplicables a cada servei són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real. Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda. Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el servei adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI. Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR (+34) 93 894 41 06 o via correu electrònic a l’adreça secretaria@uesitges.cat.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No existeixen despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una

comanda: Transferència bancària, Targeta de crèdit (Visa o Mastercard).

11. PROCES DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els serveis, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes.

 

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer un pressupost seguint els 3 passos necessaris per a la correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.

2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.

3. – Selecció de la forma de pagament.

4. – Realitzar la comanda (comprar).

 

Una vegada processat el pressupost, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

 

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic

confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis oferts a través del lloc web tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES

La garantia dels serveis oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

 

Conformitat dels serveis amb el contracte:

1. Excepte prova en contra, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas cap d’ells no resulti aplicable:

 

a) S’ajustin a la descripció realitzada per Unió Esportiva Sitges.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els serveis del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement de Unió Esportiva Sitges en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.

2. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en serveis subministrats per l’USUARI.

14. LLIURAMENT DE COMANDES (PRODUCTES)

El PRESTADOR no lliurarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

El lliurament dels productes es farà presencialment en les instal·lacions esportives en les quals s’imparteixen els cursos. Si l’USUARI el sol·licita, se li podrà enviar mitjançant MISSATGERIA (MRW, DHL, SEUR, UPS, STD, etc.), segons la destinació designada lliurement per l’USUARI i assumint el cost

d’aquest enviament.

Les dates de lliurament seran coincidents amb les dates en les quals es realitzen els cursos en els quals l’USUARI participa, no constituint el retard un incompliment essencial.

En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data d’inici del curs per al qual es van comprar els productes, el client quedarà legitimat per a cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En el cas dels enviaments, El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i aquest, o un representant d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el moment de recepció dels productes  

15. DRET DE DESISTIMENT (PRODUCTES)

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte, tant en manera en línia com fora de línia.
L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei
3/2014 de 27 de març). Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.


El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:


• Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
• Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
• Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
• Quan l’USUARI no presenta el tiquet/justificant de pagament d’aquest producte.

 

El lliurament dels productes es farà presencialment en les instal·lacions esportives en les quals s’imparteixen els cursos. Si l’USUARI el sol·licita, se li podrà enviar mitjançant MISSATGERIA (MRW, DHL, SEUR, UPS, STD, etc.), segons la destinació designada lliurement per l’USUARI i assumint el cost d’aquest enviament.

Les dates de lliurament seran coincidents amb les dates en les quals es realitzen els cursos en els quals l’USUARI participa, no constituint el retard un incompliment essencial.

En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data d’inici del curs per al qual es van comprar els productes, el client quedarà legitimat per a cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En el cas dels enviaments, El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i aquest, o un representant d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el moment de recepció dels productes 

16. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA (PRODUCTES)

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus,
tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.cualesquiera otros servicios adicionales y anexos al producto o servicio adquirido.
Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.
Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, descomptes i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.
Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.
Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà lliurada presencialment en mà, juntament amb el producte, en el moment que sigui recollit per l’USUARI.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 93 894 41 06 o via correu electrònic a l’adreça campusaitanabonmati@uesitges.cat

17. DESPESES DE TRANSPORT (PRODUCTES)

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació, o prestacions complementàries, excepte pacte exprés per escrit en contra.

En cas que l’USUARI sol·liciti expressament que procedeixi a l’enviament per correu postal del producte comprat, els ports del transport aniran a càrrec de l’USUARI i es calcularan en el moment de realitzar l’enviament, ja que es calculen pel pes dels productes i per l’adreça de lliurament.

La tarifa màxima de transport aplicada és la següent

• Península fins 5 Kg: 18 €

• Península de 5 Kg fins 10 Kg: 34 €

• Península 10 Kg: 65 €

• Fora península fins 5 Kg: 53 €

• Fora península de 5 Kg fins 10 Kg: 90,46 €

• Fora península > 10 Kg: 115 €

Les tarifes poden diverses en cas de sol·licitar un enviament exprés.

18. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES (PRODUCTES)

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:: Transferència bancaria, Targeta de crédit (Visa o Mástercard).

Els pagaments per transferència han de ser realitzats dins de 3 dies des de la contractació del producte. La comanda quedarà cancel·lat si s’excedeix aquest termini.

19. PROCÉS DE COMPRA (PRODUCTES)

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els càrrecs i descomptes segons les dades de pagament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

– Comprovació de les dades de facturació.

– Comprovació de l’adreça d’enviament.

– Selecció de la forma de pagament.

– Realitzar la comanda (comprar).

Una vegada processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR..

20. GARANTIES I DEVOLUCIONS (PRODUCTES)

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:
I) Conformitat dels productes amb el contracte
1.Excepte prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb elcontracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a
continuació, tret que per les circumstàncies del cas cap d’ells no resultiaplicable:
a) S’ajustin a la descripció realitzada en la web.
b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes delmateix tipus.
c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posaten coneixement de Unió Esportiva Sitges en el moment de la celebració delcontracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquestús.
d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipusque el client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesad’aquest i, en el seu cas, de les descripcions sobre les característiques concretesdels productes fetes en la web.
II) Responsabilitat del PRESTADOR
Unió Esportiva Sitges respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta deconformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.
Unió Esportiva Sitges reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a laseva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte..
III) Reparació i substitució dels productes
2. El lliurament dels productes contractats es realitza de manera presencial i eslliura en mà a l’USUARI en les pròpies instal·lacions esportives. D’aquestamanera, si l’USUARI detecta desperfectes o trencaments en el producte, o desitja canviar la talla d’aquest, Unió Esportiva Sitges realitzarà in situ la substitució del producte defectuós per un producte nou i de conformitat amb l’USUARI, sense cap cost extra per a aques

21. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals.

×