INSCRIPCIÓ SOCIS

0,00

  • 100 €
  • 60 €
  • 35 €
  • 25 €

  DADES PERSONALS

  ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS

  Per ser soci o sòcia de ple dret de la U.E. Sitges, cal ser persona física, major de 18 anys, que hagi sol·licitat l'admissió a la junta directiva i que hagi estat acceptada per aquesta.

  Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:

  a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general.

  b) Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, d’acord amb aquests estatuts.

  c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat.

  d) Impugnar els acords de l'assemblea general i de la junta directiva i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

  e) Les persones associades tenen el dret d'ésser informades de la marxa de l'associació i, en particular, el dret de:

  e1) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d'altes i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació.

  e2) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió.

  e3) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.

  Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:

  a) Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.

  b) Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

  c) Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

  d) Facilitar una adreça de correu electrònic i un domicili per al lliurament

  de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquestes adreces.

  La condició de soci o sòcia es perd:

  a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.

  b) Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d'expedient disciplinari.

  c) Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.

  ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

  1. DRETS D’IMATGE

  La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

  El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment per poder publicar aquests suports on puguin apareixer i on siguin clarament identificables.

  Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret apercebre cap tipus de compensació.

  ACCEPTAR DADES PERSONALS

  Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació de les seves dades a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, i on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

Categoria:
×