DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial, i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sota signant atorga el consentiment exprés perquè l'organitzador de l'activitat, tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i preventiu.

×